Monday, July 31, 2006

ျမန္မာစာ သည္ တို ့စာ၊ ျမန္မာစကားသည္ တို ့စကား။

ျမန္မာလို ျမင္ရလား စမ္းေရးၾကည့္တာပါ။ ျမင္ရမယ္ထင္ပါတယ္။

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ျမန္မာလို ျမင္ရလား စမ္းေရးၾကည့္တာပါ။ ျမင္ရမယ္ထင္ပါတယ္။

1:51 AM  

Post a Comment

<< Home